افزایش PH PH+
(Brightwell Aquatics)
250 mL 32,000 خرید
500 mL 47,000 خرید
2 L ناموجود خرید
پودر افزایش سختی Alkalin 8.3-P
(Brightwell Aquatics)
۲۵۰ گرم 40,000 خرید
۵۰۰ گرم 66,000 خرید
۱ کیلوگرم 97,500 خرید
۴ کیلوگرم ناموجود خرید
۲۰ کیلوگرم ناموجود خرید
محلول افزایش سختی(Ballingset Element I) kH Blend
(ReeFlowers)
250 ml به زودی خرید
500 ml به زودی خرید
1000 ml به زودی خرید
3000 ml به زودی خرید
محلول بافر pH pH Buffer 9.4
(ReeFlowers)
500 ml به زودی خرید
1000 ml به زودی خرید
3000 ml به زودی خرید
محلول افزایش قلیائیت Alkalin 8.3
(Brightwell Aquatics)
250 ml به زودی خرید
500 ml به زودی خرید
2 L ناموجود خرید
افزایش سختی کل Minerals gH+
(ReeFlowers)
85 ml به زودی خرید
250 ml به زودی خرید
500 ml به زودی خرید
1000 ml به زودی خرید
پودر افزایش سختی (Ballingset Element I) Pure kH - A
(ReeFlowers)
250 gr به زودی خرید
500 gr به زودی خرید
1000 gr به زودی خرید
5500 gr به زودی خرید
محلول افزایش سختی KH Plus
(Aquaforest)
150 ml به زودی خرید
2000 ml به زودی خرید
بافر kH KH Buffer
(Aquaforest)
1200 g به زودی خرید
5000 g به زودی خرید