شما چه ماهی ای هستید؟
این روانشناسی در ابتدا توسط جرجیوف دانشمند بزرگ روسی مطرح شد و بعدها توسط روانشناسان، وارد حیطه روانشناسی شد. ... ادامه