صدف ماکسیما آبی/سبز / دریایی Maxima Clam
(Tridacna maxima)
S به زودی خرید
M به زودی خرید
ML به زودی خرید
L به زودی خرید
XL به زودی خرید
صدف کرسی چند رنگ / دریایی Crocea Clam
(Tridacna crocea)
S به زودی خرید
M به زودی خرید
ML به زودی خرید
L به زودی خرید
XL به زودی خرید
صدف ماکسیما طلایی / دریایی Maxima Clam
(Tridacna maxima)
S به زودی خرید
M به زودی خرید
ML به زودی خرید
L به زودی خرید
XL به زودی خرید
صدف ماکسیما چند رنگ / دریایی Maxima Clam
(Tridacna maxima)
S به زودی خرید
M به زودی خرید
ML به زودی خرید
L به زودی خرید
XL به زودی خرید
صدف اسکوموسا دریایی Squamosa Clam
(Tridacna squamosa)
S به زودی خرید
M به زودی خرید
ML به زودی خرید
L به زودی خرید
XL به زودی خرید